Kallelse till årsmöte 2019 Stuhkie/Stockholm

Kallelse och dagordning till årsmöte i Niejda 2019 

Datum:  2019-11-10 kl. 09.00 – 12:00 Plats: Stuhkie/Stockholm,  Best Western Kom

 • 1. Mötets öppnande
 • 2. Fastställande av röstlängd för årsmötet
 • 3. Val av mötesordförande, vice mötesordförande, mötessekreterare samt protokolljusterare tillika rösträknare
 • 4. Godkännande av kallelse och dagordning
 • 5. Ekonomisk redovisning (förvaltnings- och revisionsberättelser

           a) Styrelsens verksamhetsberättelse

           b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)

           c) Revisionsberättelse

 • 6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen, period 2018.01.01 – 2018.12.31
 • 7. Beslut om medlemsavgiftens storlek för 2020
 • 8. Val av;

         a) Tre styrelseledamöter för två år

         b) En ersättare till styrelsen för två år

         c) En revisor jämte ersättare för en tid av ett år

         d) Tre ledamöter i valberedningen för 2019, varav en sammankallande

 • 9. Verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
 • 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 • 11. Övriga frågor

Årsmöteshandlingar läggs ut på Niejdas hemsida niejda.com senast en veckaföre årsmötet.