Bööredimmie Niejdan kultuvrebeajjan jïh jaepietjåanghkose

Bööredimmie Niejdan kultuvrebeajjan jïh jaepietjåanghkose

Inbjudan till Niejdas kulturdag och årsmöte 

Kulturaktiviteter och kreativa workshops efterfrågades under förra årsmötet så nu har vi planerat en hel dag med aktiviteter för våra medlemmar. Syftet med dagen är att ni i trygga grupper och med kunniga workshopsledare ska få prova olika konstformer.

Alla får möjlighet att delta på två workshops och tid kommer också avsättas för att lära av varandra. Vår förhoppning är att både nybörjare och ni som redan kan en del ska ha glädje av dagen.

PROGRAM

Datum: 27-28 augusti 2016

Plats: Giron/Kiruna

Lördag 27 augusti

10.00 – 10.30           Frukost och välkomstinformation

10.30 – 12.30           Workshop

13.00 – 14.00           Lunch

14.00 – 16.00            Workshop

16.00 – 18.00           Fika & kreativ tid

18.30                           Middag

20.00                         Kvällsaktivitet

 

Workshops

Frigörande dans, Elisabeth Heilmann Blind

Färg och form, Inga Wiktoria Påve

Mat och örter, Greta Huuva

Att våga jojka, Saara Hemansson

 

Söndag 28 augusti

09.00 – 11.30 Årsmöte

Det är gratis för våra medlemmar att delta på kulturdagen, men vi har en begränsad budget och plats för max 40 deltagare. Vi försöker även vara behjälplig med resa och boende för de som behöver. Sista anmälningsdag till kulturdagen är 18 augusti. Årsmötet är öppet för alla medlemmar.

Anmäl dig till kulturdagen här: https://goo.gl/forms/wAtf67ABE5vzscaG2

Inte medlem i Niejda? Bli det här:  https://goo.gl/forms/U9OH8QFbakKBdyMO2

Mer detaljerad information mailas ut vid anmälan.

Helgen omfattar årsmöte, gemenskap och framtidsplaner men framförallt ett härligt glatt gäng. Språkambassadörer från Sametingets projekt Sámás muinna 2 kommer delta. Vi ser väldigt mycket fram emot detta årsmöte och hoppas att se många av er där med oss.

Buerie båeteme! Varmt välkomna!

/Styrelsen i Niejda genom arbetsgruppen Anna-Maria, Johanna, Tone & Ylva

Kulturdagen genomförs med medel från: Norrbottens Läns Landsting & Sámedigge.

 

Kallelse till årsmöte i Niejda

Söndag 28 augusti 2016, kl. 09.00 – 11.30

Plats: Giron/Kiruna

Lokal meddelas på hemsidan chicksinsapmi.com och facebooksidan Niejda

 

BIEJJIEÖÖRNEGE NIEJDAN JAEPIETJÅANGHKOSE 2016 

§1 Tjåanghkoem rïhpeste

§2 Jaepietjåanghkoen gïele-låhkoem nænnoehstidh

§3 Tjåanghkoeåvtehkem, tjaelijem jïh buertiegærja-sjiehtesjæjjidie veeljedh

§4 Tjåarvoem jïh biejjieöörnegem dåhkasjehtedh

§5 Ekonomijem buerkiestimmie (reereme- jïh revisovretjaalege)

a) Ståvroen darjometjaalege minngemes jaepie
b) Ståvroen reeremetjaalege (balans- och illedahke reektehts) minngemes darjomejaepie

§6 Gyhtjelasse ståvroen dïedte-frijjevoetese

§7 Lïhtsegemaaksoem nænnoehstidh

§8 Barkoesoejkesje jïh budsjedte båetije jaapan

§9 Veeljeme;

a) Ståvroeåvtehke

b) Göökte ståvroelïhtsegh, göökte jaepide

c) Göökte lijkieh ståvroelïhtsegidie

d) Revisovre jïh lijkie dïsse, akte jaepesne

e) Golme veeljememoenehtasse 2016, akte dejstie edtja tjåanghkose gåhtjodh

§10. Jeatjah gyhtjelassh

 

DAGORDNING

§1 Mötets öppnande

§2 Fastställande av röstlängd för årsmötet

§3 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt protokolljusterare

§4 Godkännande av kallelse och dagordning

§5 Ekonomisk redovisning (förvaltnings- och revisionsberättelse)

a)    Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

b)   Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.

§6 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

§7 Beslut om medlemsavgiftens storlek

§8 Verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets-/räkenskapåret

§9 Val av

a)    Ordförande

b)   Två övriga styrelseledamöter för två år

c)    Två ersättare till styrelsen

d)   En revisor jämte ersättare för en tid av ett år

e)    Tre ledamöter i valberedningen för 2016, varav en sammankallande

§10 Övriga frågor

 

Årsmöteshandlingar läggs ut på Niejdas hemsida chicksinsapmi.com senast en vecka före årsmötet.